Regulamin sklepu internetowego.

Ostatnia aktualizacja 31 grudnia 2022

Definicje:

1. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony w domenie tusieplecie.pl

2. Sprzedawca – firma działająca pod nazwą Pracownia Artystyczna Daria Guć, posługująca się numerem REGON: 341444224 oraz numerem NIP: 5571639376, z siedzibą pod adresem ul. Leśna 26/19, 85-676 Bydgoszcz, adres e-mail: kontakt@tusieplecie.pl, nr telefonu: 504 695 006

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zamówienia w Sklepie internetowym tusieplecie.pl

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

5. Zamawiający – osoba składająca Zamówienie w Sklepie internetowym tusieplecie.pl

6. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży oraz określające istotne jej warunki np. rodzaj zamawianego towaru i jego ilość

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym dotycząca Towaru wskazanego w Zamówieniu, na warunkach określonych w Regulaminie

8. Towar – przedmioty dostępne w Sklepie internetowym tusieplecie.pl

9. Treści cyfrowe – dostępne w Sklepie internetowym tusieplecie.pl produkty w formacie cyfrowym np. kursy krok po kroku 

10. Koszyk – narzędzie systemowe ułatwiające dokonanie zakupu i złożenie Zamówienia

11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego tusieplecie.pl

12. Newsletter – biuletyn wysyłany drogą elektroniczną do Klientów, którzy wyrazili na to zgodę. 

Informacje ogólne

1. Sklep Internetowy w domenie tusieplecie.pl prowadzony jest przez firmę Pracownia Artystyczna Daria Guć, adres: ul. Leśna 26/19, 85-676 Bydgoszcz, NIP: 5571639376, REGON: 341444224, adres e-mail: kontakt@tusieplecie.pl, nr telefonu: 504 695 006

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego tusieplecie.pl oraz zasady i warunki składania Zamówień. 

3. Firma Pracownia Artystyczna Daria Guć zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen oraz ilości Towaru w ofercie.

4. Firma Pracownia Artystyczna Daria Guć zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących już w trakcie realizacji.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. W celu skorzystania ze Sklepu Internetowego Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne – posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową obsługującą JavaScript i Cookies oraz aktywne konto e-mail. 

2. Do skorzystania ze Sklepu Internetowego nie jest wymaga rejestracja. Klient może dokonać rejestracji poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. W celu złożenia Zamówienia wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3. Ceny Towarów widoczne w sklepie są cenami brutto, nie uwzględniają ceny wysyłki.

4. Całkowita cena zamówienia to cena Towaru oraz cena wysyłki. 

5. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym tusieplecie.pl jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Zamawiającym.

Złożenie zamówienia i płatności

1. Zamawianie Towarów odbywa się poprzez formularz zamówienia na stronie tusieplecie.pl. Aby zamówienie zostało przyjęte, konieczne jest podanie danych Zamawiającego, adresu e-mail oraz formy płatności.

2. Po złożeniu zamówienia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany w formularzu adres e-mail.

3. Sklep Internetowy jest czynny całą dobę. Zamówienia realizowane są w dni robocze, w terminach podanych w opisie Towarów lub ustalanych indywidualnie z klientem.

4. Zamówienia zawierające błędne lub nieprawdziwe dane zostaną anulowane.

5. Płatności za złożone Zamówienie można dokonać za pomocą przelewu bankowego lub poprzez Przelewy24.

6. Opłatę za złożone zamówienia należy uiścić w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. 

7. Wysyłka produktów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera DHL oraz firmy InPost zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie tusieplecie.pl. Istnieje również możliwość odbioru osobistego Towaru. 

8. Faktura wystawiana jest na życzenie klienta.

Produkty elektroniczne

  1. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia na produkty elektroniczne Zamawiający otrzyma na podany w Zamówieniu adres e-mail wiadomość z linkiem do pobrania zakupionego produktu elektronicznego. 
  2. Z chwilą wysłania do Zamawiającego wiadomości o której mowa wyżej Zamówienie uważa się za dostarczone. 

Zwroty i reklamacje

1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Informację o chęci odstąpienia od umowy należy przesłać pisemnie na adres: Pracownia Artystyczna Daria Guć, ul. Leśna 26/19, 85-676 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@tusieplecie.pl. Zwroty dotyczą wyłącznie produktów fizycznych. Pieniądze w kwocie ceny towaru  i wysyłki zostaną zwrócone na konto Kupującego w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej. Kupujący zobowiązuje się do odesłania zakupionego Towaru w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy. Wszelkie koszty odesłania Towaru pokrywa Kupujący.

2. Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie produktu nieużywanego i nieuszkodzonego. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć otrzymaną wraz z towarem fakturę (jeśli dotyczy) oraz formularz odstąpienia od umowy.

3. Prawo do zwrotu bez podania przyczyny nie przysługuje w przypadku zakupu produktu wykonanego na indywidualne zamówienie i według wytycznych Kupującego oraz w przypadku produktów cyfrowych.

4. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi i ponosi je Kupujący. 

5. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Towaru/niezgodności Towaru z umową Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji. Towar może zostać naprawiony, wymieniony lub Kupujący może odstąpić od umowy i otrzymać zwrot pieniędzy.

6. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres: Pracownia Artystyczna Daria Guć, ul. Leśna 26/19, 85-676 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@tusieplecie.pl. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. opis wady, okoliczności jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie klienta w związku z wadą towaru.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku odstąpienia od umowy, środki zostaną przelane na konto Kupującego w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku naprawy lub wymiany towar zostanie wysłany do Kupującego w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej.

8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres: Pracownia Artystyczna Daria Guć, ul. Leśna 26/19, 85-676 Bydgoszcz

Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku dane osobowe podawane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zamówienia wykorzystywane są tylko w celach realizacji zamówień.

2. Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom.

3. Klient sklepu internetowego paper-paradise.com ma prawo do wglądu w swoje dane, ich modyfikacji oraz usunięcia z bazy sklepu.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

(imię, nazwisko oraz adres osoby składającej pismo)

Pracownia Artystyczna Daria Guć

ul. Leśna 26/19

85-676 Bydgoszcz

Odstąpienie od umowy

Ja, niżej podpisany/a, odstępuję od umowy zawartej dnia…………………….……… dotyczącej zamówienia numer……………………………….., której przedmiotem było ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………

(podpis osoby składającej pismo)

……………………

(data)

Wzór formularza reklamacji

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

(imię, nazwisko oraz adres osoby składającej pismo)

Pracownia Artystyczna Daria Guć

ul. Leśna 26/19

85-676 Bydgoszcz

Reklamacja

Ja, niżej podpisany/a, składam reklamację dotyczącą umowy zawartej dnia……………..……….…… dotyczącej zamówienia numer………………..…………….., której przedmiotem było ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Przyczyna zgłoszenia reklamacji:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….

W związku z powyższym*:

  1. wnoszę o usunięcie wady towaru;
  2. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
  3. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty…………………………;
  4. oświadczam, że odstępuję od umowy.

*niepotrzebna skreślić

…………………………………………………………….………………

(podpis osoby składającej pismo)

……………………

(data)